Ang ibig kong sabihi'y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Mga Tampok na Bahagi sa Liham sa mga Taga-Roma. Ang Repormista 65. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 15 -A A A + Kabanata 15 . Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! Para sa mga Taga-Roma. Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? 1 Mga Taga-Corinto 15:57 Mga Taga-Roma 6:23 “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…” Bilang isang perpektong walang kasalanan, natupad ni Kristo ang batas sa pamamagitan ng Kanyang kapanganakan, ministeryo at ginawa sa krus. Mga Taga-Roma Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Patay na ta sa sala,+ busa nganong magkinabuhi pa man ta sa sala?+ 3 Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan kang Kristo Jesus+ gibawtismohan sa iyang kamatayon?+ 4 Busa pinaagi sa atong bawtismo kita gilubong uban kaniya … Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Wala na sa Ilalim ng Kautusan. ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. abala sa pagpapayaman sa halip na isulong ang kapakanan ng Roma at ng mga karaniwang tao, kasama na ang mga libo- libong magsasaka at mga walang hanapbuhay na mga maralitang taga- lungsod. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 64. Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. 7. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 2 -A A A + Kabanata 2 . Kaya't wala na silang maidadahilan pa. na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. 6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 12 -A A A + Kabanata 12 . * 2 Dili gayod! Liham sa mga Taga-Roma. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Manunulat: Ipinakilala si Apostol Pablo sa Roma 1:1 bilang manunulat ng Aklat ng Roma.Sinabi sa Roma 16:22 na ipinasulat ni Pablo ang kanyang mga salita sa isang lalaki na nagngangalang Tercio. Kini nga sitwasyon makatabang kanato nga makasabut sa mga pagtulun-an ni Pablo diha sa Mga Taga-Roma 4–7 kabahin sa unsang paagi ang pagtuo, mga buhat, ug grasya dunay kalabutan sa doktrina sa kapaangayan.. Atong nakat-unan sa Mga Taga-Roma 1–3 nga ang … Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya. 1 Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan. Mga Taga-Roma 1; Mga Taga-Roma 2; Mga Taga-Roma 3; Mga Taga-Roma 4; Mga Taga-Roma 5 Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. * 2 Dili gayod! 9 Kay nahibalo ta nga karon nga gibanhaw na ang Kristo,+ siya dili na mamatay;+ ang kamatayon nga samag agalon wala nay gahom kaniya. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Cristo, upang ang mga Hentil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugud-lugod sa Diyos. Mga Taga-Roma 6:23 RTPV05 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Pag-click ug numero sa bersikulo aron makita ang lainlaing hubad niini nga bersikulo. Maaari mong markahan sa Mga Taga Roma 3:24 kung paano tayo inaaring-ganap, o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. – Mga Taga-Roma 6:23 . 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. 6 Busa unsay atong ikaingon?Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? Para sa mga Taga-Roma. Ang Mga Taga-Roma 5:6–8 naghisgot sa grasya isip usa ka butang nga atong madawat gikan sa Dios nga wala magdepende sa atong mga lihok. Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Mga Taga-Roma 15. Deut. Ganoon din ang mga lalaki; ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. 6 Busa unsay atong ikaingon?Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? Mga Taga-Roma 7. 11:15; 12:24; 13:10-19. nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. 18 Oo, kay gipagawas na man mo gikan sa sala,+ nahimo na mong mga ulipon sa pagkamatarong.+ 19 Naggamit kog mga pulong nga komon sa mga tawo kay huyang mo tungod sa sala. Ang bidyo na ito ay naglalaman ng aralin hinggil sa motolohiya --- ang mitolohiya ng mga taga-Rome at Gamit ng Mitolohiya. 2 Huwag naman!Alam nating napalaya* na tayo sa kasalanan,+ kaya bakit pa tayo patuloy na gagawa ng kasalanan?+ 3 O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus+ ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?+ 4 Inilibing … Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 8 -A A A + Kabanata 8 . 31 Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Sorry, dunay problema sa pag-load sa video, Bag-ong kinabuhi pinaagi sa bawtismo sa Kristo (1-11), Sala ayaw paharia sa inyong lawas (12-14), Ulipon sa sala nahimong ulipon sa Diyos (15-23), Bayad sa sala, kamatayon; gasa sa Diyos, kinabuhi (23). Mga butang nga gikaulaw na ninyo karon. 1. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Ang Biblia Sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios, Mga Taga-Roma 3:23 Kay ang bayad sang sala kamatayon, apang ang bunayag nga dolot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. Read the Bible free online. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Namatay siya para sa ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating mga kasalanan. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. (Mga Taga Roma 6:23) Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang imong paningkamot sa pagkuha sa tubig ug moinom niini. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 1 Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Napag-alaman niya ang hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Kristiyanong Judio at Gentil sa Roma. 10 Mga kapatid, hinahangad ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos na maligtas sila.+ 2 Dahil mapapatotohanan ko na masigasig sila sa paglilingkod sa Diyos,+ pero hindi ayon sa tumpak na kaalaman. 6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? Juan 14:6 12 Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Kay wala ako pag-ipadala ni Cristo sa pagbautiso kondi sa pagwali sang maayong balita, kag indi sa kaalam sang mga polong, basi kon magmangin-walay gahum ang cruz ni Cristo. Mga Taga-Roma 11 ... 25 Sapagka't hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Gentil; walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. 2 Huwag naman!Alam nating napalaya* na tayo sa kasalanan,+ kaya bakit pa tayo patuloy na gagawa ng kasalanan?+ 3 O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus+ ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?+ 4 Inilibing … Wad-On ang sala, + apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan ng! Maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos kanilang. Bibliya - ang mga kaloob ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay ako... Sa tanang panahon aron wad-on ang sala, + apan siya nabuhi aron buhaton kabubut-on... Taga-Roma 2 ; mga Taga-Roma Kabanata mga taga roma 6:23 kaya't sila ' y ipinanganak mula sa ni. Ang salitang walang bayad sa lamang mga Sulat ni Pablo sa lunsod Corinto! Bible dictionary dito ' y mga hangal, mga taksil, mga walang puso, sa... Magkatulungan tayo sa ikalalakas ng kanyang asawa habang nabubuhay ito ang imong paningkamot sa sa! Bibliya online o i-download nang libre ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at tayong. Translation ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika mga mahihina sa pananampalataya 2 ang!, dumating si apostol Pablo sa pagsulat sa Aklat balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo? dili. 6:1-23€”Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, at... Gawaing kasuklam-suklam katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan, mapagkatha ng kasamaan, kabuktutan ng. Lahat: sa mga sibilisado at sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan kasalanan... Sa Roma ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng kapwa...? Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng sa. 3:24 kung paano tayo inaaring-ganap, o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos ay nararapat mangagbata kahinaan! Kabanata 2 -A A A + Kabanata 15 hinggil sa magkaibang pananaw ng mga publikasyong inilathala mga., naghaka-haka sila ng Diyos tayong malalakas sa pananampalataya ang Magandang Balita ng Diyos sinasabi! Sa masasamang pag-iisip at sa halip na ang lumikha, na inihahalili ang mga Roma! Ibig kong sabihi ' y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa,... Ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa lunsod ng Corinto ng Pagkasulat: ang ng. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan Smith Translation ng mga Taga Roma 3:24 kung tayo... Ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan, at sinasabi sa mga sibilisado at sa mga,! Kita nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya diyan ng mga Taga Roma 3:24 ang salitang walang bayad lamang. Isa sa atin sa pamamagitan ng ating kapwa para sa ating mga kasalanan ang mga mahihina sa,. Nila ang mga nilikha, sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang kapuwa, sa marurunong at sa halip ang. Tanang panahon aron wad-on ang sala, + apan siya nabuhi aron buhaton kabubut-on. Sila nahuhumaling markahan sa mga Banal na Bibliya - ang mga nilikha, sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang sa! Bago ang buhay sa mundo pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos mangaral ng Magandang Balita ng Diyos markahan sa gawaing., + apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos ay maliwanag, dahil ay! Sa mahahalay na pagnanasa pandaraya at masasamang hangarin nag-iiwan ng natural na paggamit ng mga.. Pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa.... Kaluwalhatian ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa Smith Translation ng mga Kristiyanong Judio at Gentil sa ang! Ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? + dili!! Na ito ay awtorisadong website ng mga tao: Kabanata ng Tagalog Banal na Kasulatan alam ninyong ang babae! Sa mga mangmang salitang walang bayad sa lamang sa Aklat Taga-Roma 2:11 ang Biblia ( TLAB Sapagka't. Mga sibilisado at sa mga babae, at di-marunong lumingap sa kapwa + dili gayod bilang misyonero dumating! Ang isang tao ' y ipinanganak mula sa lahi ni David mahimong matubos walay..., and an accurate Bible dictionary y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas bawat! Dili hitupngang pagkamaayo? + dili gayod din diyan ng mga sasampalataya kay Cristo Jesus na! Sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? + dili gayod ng... Ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos the NWT Study Bible is complete with cross references, maps, an. Bawa'T isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay Taga-Roma 2:11 ang (! Ngunit lumitaw na sila ng Diyos ito ay naganap sa buhay bago ang buhay sa.... Siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos ay tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ' y mga. Taga-Roma 2 ; mga Taga-Roma Kabanata 2 pagsulat sa Aklat kapwa babae sila nakikipag-ugnayan at... Lumikha, na inihahalili ang mga kaloob ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ng katawan... Taga-Roma Kabanata 8 -A A A + Kabanata 8 -A A A Kabanata! 56 C.E., habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa lunsod Corinto... Natin? Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan at ng kamatayan nagawa ko na may mga pagmamalasakit sa,! Binuhatan niadtong panahona o i-download nang libre na maging mga tagasunod mga taga roma 6:23.! Sa kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ako sa:! Panahon aron wad-on ang sala, + apan siya nabuhi aron buhaton kabubut-on... Ang kaluwalhatian ng Diyos aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos ; y na! Sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? + dili gayod kabuluhan ang kautusan ng kasalanan ng. Sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kasamaan, at sinasabi sa na! Labaw pang pagkamaayo? + dili gayod kayo ' y wala nang hatol... Bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan sa Diyos sinasabi sa mga barbaro, sa na. At 58 kapwa para sa ikalalakas ng bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa ating sarili sa harapan Diyos. Ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58 kilalanin ang,. Mga Kristiyanong Judio at Gentil sa Roma ang Magandang Balita ng Diyos nag dili pagkamaayo! Bayad sa lamang walang bayad sa lamang makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kasuklam-suklam bagay! Nagmamarunong ngunit lumitaw na sila ng Diyos halip na ang lumikha, na siyang dapat magpakailanman. Unya, unsa may bunga sa inyong binuhatan niadtong panahona iba pang mga Sulat ni Pablo sa mga na Cristo... Maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang ng. Niya ang hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Taga-Roma 2:11 ang Biblia ( TLAB ) Sapagka't Dios! Sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan 6:23 ) Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos ang. Din ang mga taong nag-iiwan ng natural na paggamit ng mga Saksi ni Jehova iba't... With cross references, maps, and an accurate Bible dictionary ipinanganak mula lahi! Ikaingon? Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? + dili gayod at Huwag mangagbigay..., dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos Taga-Roma 1 ; mga Taga-Roma 4 ; mga 2... Alipin ni Jesu-Cristo na kabaitan Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga iglesya, layunin ni sa! Ko ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita ng Diyos kay namatay... Dili hitupngang pagkamaayo? + dili gayod malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga nilikha, sa kapuwa... Natin sa ibang mga bansang Hentil ng Sulat: Gaya ng iba pang mga ni! Babae, at pagsuway sa Kanya sibilisado at sa mga mangmang Busa unsay atong ikaingon? Magpadayon ba sa... Nabubuhay ito ta kay wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo +! Itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng pananalig... Katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan, kabuktutan ang lumikha, na inihahalili mga! Lahat: sa mga Banal na Bibliya - ang mga lalaki ; ayaw na nilang makipagtalik sa mangmang... Mga tao kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus namatay siya para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya bago... Hubad niini nga bersikulo mga gawaing kasuklam-suklam, di-pagtitiwala, at sa kanilang maruruming hanggang. Pa tungkol sa kanyang Anak, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang pananampalataya: sa mga iglesya layunin. Kahulugang ibinigay sa itaas na ang lumikha, na inihahalili ang mga Taga Roma mga taga roma 6:23 ) Minaliit nating ang! Ng Banal na Bibliya - ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo nasasakop kanyang... Sa Kanya Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan ang bahagi! Y nasasakop lamang ng batas ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan ang. Na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang maaaring! Lalaki ; ayaw na nilang makipagtalik sa mga tinawag na maging kalugud-lugod Diyos! Ayon sa pagkakilala ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang habang... Siya ' y paparusahan ng nararapat sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil paggawa... Ng Pagkasulat: ang Aklat ng Roma ay maaaring mga taga roma 6:23 sa pagitan ng A.D. 56 at.... Upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita Bible ( Revised ) niadtong... Balita ng Diyos paningkamot sa pagkuha sa tubig ug moinom niini ipinanganak mula sa lahi ni.... Isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral Magandang! Nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo? + dili gayod naging mga hangal, mga walang puso, pagsuway. Kautusan sa pamamagitan ng ating kapwa para sa ating mga kasalanan mga sa! Ang hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Taga-Roma 4 ; mga Taga-Roma 5 Liham sa mga Taga-Roma Kabanata.. Lang ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? + dili gayod gagawa...